Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávající Terezou Hanč, se sídlem Ovenecká 380/47, Praha 7 Bubeneč, 170 00, IČ 01138618, tel. 721547605, e-mail: terezavu@terezavu.com, evidovanou u 2007 – Finančního úřadu územního pracoviště pro Prahu 7 a zákazníkem při prodeji zboží prodávajícím prostřednictvím e-shopu z webových stránek www.terezavu.com.

Prodávající i zákazník jsou obsahem obchodních podmínek vázáni. Smluvní vztahy mezi prodávající a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky a řídí se obchodními podmínkami v souladu s občanským zákoníkem (Předpis č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (Předpis č. 634/1992 Sb.).

 

II. Objednávání zboží

Aktuální nabídka zboží prodávající se uskutečňuje prostřednictvím e-shopu na adrese www.terezavu.com.

Vybrané zboží zákazník objednává formou elektronického objednávkového systému, umístěného v e-shopu. Před odesláním objednávky je oprávněn zkontrolovat a případně změnit údaje jím vložené do objednávkového formuláře.

Kupní smlouva mezi prodávající a zákazníkem je uzavřena vyplněním všech náležitostí a dále pak potvrzením doručené objednávky prodávající, které prodávající zašle zákazníkovi elektronickou poštou.

Zákazník má možnost využít i ústní formu objednávky (mimo e-shop) buď telefonicky na čísle 721 547 605, nebo na e-mailové adrese info@terezavu.com, případně ústně. V těchto případech prodávající odešle elekronicky zpět zákazníkovi rekapitulaci s vyznačením všech náležitých údajů tak, jako je tomu při využití elektronického objednávkového systému. Tento doklad se považuje pro obě strany za platný a závazný.

V případech, kdy je zboží zhotovováno na míru zákazníka, je prodávající oprávněna vyžadovat od zákazníka platbu zálohy ve výši 50% z konečné ceny zboží. Tuto platbu je povinen zákazník zaplatit do 3 dnů obdržení elektronického potvrzení objednávky prodávající.

Platba zálohy se uskutečňuje na bankovní účet prodávající č. 1430981173/0800, případně v hotovosti. O uskutečnění této platby vydá prodávající zákazníkovi doklad.

 

III. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku v době, uvedené v dodacích podmínkách.

Prodávající je povinna řádně informovat zákazníka o vlastnostech prodávaného zboží a o způsobu jeho údržby.

Prodávající je povinna zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.

Prodávající musí zajistit, aby písemné informace byly poskytnuty v českém jazyce.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytne zákazník, použije výlučně k realizací sjednaného obchodu a v souvislosti s ním.

Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že zakoupené zboží je při převzetí bez závad a je ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na reklamaci (výměnu zboží) nebo odstoupení od smlouvy (dle bodů IV, VII).

 

IV. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník objednává zboží vyplněním a odesláním elektronického objednávkového formuláře, příp. telefonicky, nebo ústně (viz bod II.).

Zákazník odpovídá za správnost údajů v objednávce uvedených.

Zákazník se zavazuje odebrat závazně objednané a doručené zboží a zaplatit jeho cenu a poplatky s odesláním zboží související dle platebních podmínek (poštovné, balné, dobírka).

Jestliže si zákazník vybere jinou velikost zboží, má nárok na výměnu do 14ti dnů od jeho převzetí. Zákazník je v tomto případě povinen odeslat po předchozí domluvě s prodávající zboží zpět na adresu prodávající a ta výrobek vymění za nový výrobek požadované velikosti. Výměna výrobku je bezplatná, zákazníkovi budou účtovány pouze náklady spojené s opakovaným odesláním zboží. Vyměnit lze pouze nepoužitý, neznehodnocený a nepoškozený výrobek.

V případě reklamace zboží je povinna prodávající ji vyřídit neprodleně, nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamace může být podle dohody prodávající se zákazníkem vyřízena i výměnou zboží nebo vrácením peněz.

 

V. Platba zboží

Provozovatel e-shopu nabízí na výběr z těchto způsobů platby: na dobírku nebo bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

Při volbě bezhotovostní platby bude Kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka ve výši kupní ceny odečtena z účtu Kupujícího.

Veškeré změny a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.

Ceny nabízeného zboží a služeb (např. doprava) jsou uvedeny včetně DPH.

U zboží zhotovovaného na míru je nutné zaplatit předem zálohu ve výši 50%.

 

VI. Dodání zboží

Prodávající zašle objednané zboží zákazníkovi zpravidla do 10 dnů ode dne potvrzení objednávky. Maximální dodací lhůta je 14 dnů, výjimku tvoří speciální objednávky materiálů např. na zakázku ze zahraničí. V tomto případě je prodávající vázána obchodními podmínkami subdodavatelů a dodací lhůta k zákazníkovi se prodlužuje maximálně na 30 dnů.

Expedice je prováděna přepravní společností nebo po dohodě osobním odběrem. O expedici objednávky bude zákazník vždy informován e-mailem.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Daňový doklad bude zákazníkovi dodán spolu se zbožím.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) má zákazník právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Toto odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a to prostřednictvím formuláře k tomu určenému (viz frm. Odstoupení zákazníka od kupní smlouvy) a jeho doručením prodávající v uvedené lhůtě.

Zákazník spolu s řádně vyplněným formulářem odešle prodávající dotčené zboží. Toto zboží nesmí být použité, poškozené, či znehodnocené.

Pokud dojde k poškození zboží při přepravě, nelze za ně žádat vrácení peněz.

Zákazník má v případě platného odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení jím zaplacené kupní ceny za toto zboží. Kupní cenu je prodávající povinna vrátit zákazníkovi do 15ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy a to buď na účet zákazníka, nebo poštovní poukázkou na jeho jméno a adresu, na kterou bylo původně zboží zasláno.

Zboží lze vrátit na adresu prodávající: Tereza Vu, Ovenecká 380/47, Praha 7 Bubeneč, 170 00.

 

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník uděluje prodávající odesláním objednávky souhlas ke zpracovávání jím sdělených osobních údajů, včetně elektronického kontaktu (e-mail). Tyto údaje budou prodávající používány výlučně k umožnění přístupu zákazníka do e-shopu a plnění uzavřených smluv včetně evidence všech transakcí uskutečněných prostřednictvím elektronického obchodu.

Tento souhlas zákazník uděluje na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu prodávající.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pouze pro potřeby prodávající, výlučně ke shora zmíněným účelům a nebudou zpřístupněny žádné další osobě.